FANDOM


Bài viết sơ khai

Bài viết này hiện còn sơ khai, bạn có thể giúp đỡ No. 6 Wiki bằng cách bổ sung và sửa đổi nó.


---

Chương 1
Chap 1
Tựa Nhật
Tựa Romanji
Tựa Anh
Tựa Việt
Thông tin chung
Ngày phát hành 18 tháng 3, 2011
Tập 01
Độ dài
Chương thứ 01
Thuộc phần
Trang điều hướng
Chương trước
Không có
Chương sau
Chương 2
Chương 1 là chương đầu tiên của series No. 6.

Thông tinSửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.