FANDOM


Check Points (Trạm kiểm soát) là các khu vực liên kết các vùng của thành phố với nhau, nếu ai đó muốn đi qua các vùng này phải được xác nhận thông qua.
Check Point

Cổng An Ninh

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.